Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Demokrativeckan

Demokrativeckan

Lektionsupplägg – Demokrati

Om Barnkonventionen och rösträtt

0124.tif

Ämnen: Historia, bild, svenska, samhällskunskap

Lektionsupplägget är baserat på läroplanens kunskapsmål och kursplaner och innehåller bilder från Järfälla kommuns bildarkiv.  

Om mänskliga rättigheter från Läroplanen (Lp 11):

  • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

  • Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)

I årskurs 1–3

  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

I årskurs 4-6

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

  • Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

I årskurs 7-9

  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

  • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Filmer att se om demokrati finns här!

Filmer att se om barnkonventionen finns här!

LEKTION 1- BARNKONVENTIONEN

LEKTION 2- RÖSTRÄTT FÖR BARN