JkB 03226 - Byggnation

VEDDESTA INDUSTRIOMRÅDE
Standard Radio & Telefon AB byggs.
Vy från Veddestavägen.

Titel

JkB 03226 - Byggnation

Tillkomsttid start

1963-09-18

Anmärkning

Utdrag ur
JÄRFÄLLABOKEN II, Band 2, sidor 814-815.

STANDARD RADIO 6 TELEFON AB (SRT)
Bland de första att etablera sig på Veddesta var Standard Radio & Telefon AB (SRT), som köpte mark, ca 70.000 m2, 1961. Företaget tillhör ITT-koncernen (International Telefhon and Telegraph Corp). Vid tiden för markköpet i Järfälla hade koncernen ca 60.000 aktieägare, de flesta i USA, och ca 140.000 anställda. Koncernen hade fabrikation i ett 20-tal länder. Det svenska bolaget, som grundades 1938, motsvarade ca 1 % av antalet anställda och ca 2 % av den totala försäljningen. Företaget började sin verksamhet i Ulvsunda och hade dessutom lokaler i Solna och Sundbyberg. Barkarbyanläggningen blev klar 1964 och invigdes i juni av landshövding Erik Westerlind. Företagets huvuduppgifter under 1960-talets senare del gällde utveckling, tillverkning och försäljning av i huvudsak militära data- och kommunikationssystem, system för informationsbehandling och presentation, transmissionsutrustningar, telefonväxlar, interna telefonsystem och kommunikationsradio. Omsättningen var 1968 ca 140 milj kr, varav ca 35 milj kr på export. Antalet anställda var 1968 ca 1.800, varav 1.000 vid Barkarbyanläggningen. Verkställande direktör i företaget var Frank Hammar.
Under 1970 fördes diskussioner mellan SRT, det statliga utvecklingsbolaget och Saab-Scania om att skapa ett företag för utveckling och produktion av datasystem för utbildning, sjukvård och trafikledning. Förhandlingarna ledde till att Stansaab Electronik AB bildades med SRT, Saab-Scania och det statliga Svenska Utvecklings AB som intressenter. Det blev Stansaab som stannade i lokalerna i Barkarby med ca 800 anställda. Stansaab övertog datasektorn på SRT och uppgiften blev att arbeta med utveckling, tillverkning och försäljning av militär elektronik, datasystem för bl.a. flygtrafikledning och patientdata för sjukhus. Verksamheten började 1 januari 1971. Verkställande direktör blev Gunnar Wedell, som tidigare arbetat i IBM.
SRT (ITT) sålde 1973 sin del i Stansaab, som därefter ägdes av Saab-Scania AB och staten till hälften vardera. År 1976 övertog Sveriges Investeringsbank AB rollen som svenska statens representant efter Svenska Utvecklings AB.
En ny förändring i företagsstrukturen skedde 1977. Genom ett avtal detta år mellan staten och Saab-Scania AB om samarbete för att skapa en konkurrenskraftig svensk dataindustri bildades Datasaab AB. Detta företag var ett uttryck för samordning av Stansaab Electronik AB och Saab-Scanias Datasaabdivision. Staten och Saab-Scania fick hälften vardera av aktierna. Till VD i Datasaab AB utsågs Gunnar Wedell. Datasaab producerade huvudsakligen dataterminaler samt flygtrafikledningssystem och simulatorer för civilt och militärt bruk.
Genom ett avtal i december 1980 mellan staten och telefon AB L M Ericsson (LME) överlät staten 40,5 % av aktierna till LME och behöll endast 9,5 %. Genom ett annat avtal vid samma tid överlät Saab-Scania alla sina aktier i Datasaab till LME. Vid denna tid hade Datasaab 1.180 anställa vid Barkarbyanläggningen.
Företaget drivs efter denna förändring i ägarstrukturen under namnet Ericsson Information Systems AB. En följd av ägarskiftet blev att utvecklingsavdelningen flyttades från Barkarby till Kista. Verksamheten i Barkarby består därefter i tillverkning av bildskärmar och elektronikenheter. Ca 760 personer arbetar 1986 i anläggningen vid Veddestavägen. Dessutom finns sedan 1985 ett logistikcenter vid Kontovägen med 40 anställda. Där sysslar man i huvudsak med kvalitetskontroll samt packning av produkter. Där finns också färdiglager från fabriken i Barkarby. Ericssons svenska försäljningsbolag sänder alla beställningar från kunderna till detta centrum för effektuering.

Motiv - Ort

Veddesta

Personrelationer