Hem > INNEHÅLL > För klassrummet > Lektionsförslag > Demokrativeckan > Lektion 1- Barnkonventionen

Lektion 1- Barnkonventionen

Om barnkonventionen:

FN- Förenta Nationerna är en organisation som grundades 1945 efter andra världskriget för att stärka samarbete mellan världens länder.

Medlemsländerna i FN kommer överens om vissa regler, konventioner som alla ska följa. En konvention är en överenskommelse mellan parter. En av dem är barnkonventionen som kom 1989. Den handlar om vilka rättigheter barn har och ska gälla alla utan undantag.

FNs konvention om barnets rättigheter gäller alla barn 0-18 år. I Sverige blev FNs konvention om barnets rättigheter lag i januari år 2020. Det är alltså olagligt att bryta mot barnkonventionen.

Barnkonventionen gäller alla barn som bor i landet där det finns, de behöver inte göra något för att ha rättigheterna.

I barnkonventionen finns 53 artiklar/avsnitt. Barnkonventionen har fyra artiklar/avsnitt som kallas för grundprinciper.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

JkB_15575.jpg

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

JkB_08467.jpg

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

JkB_12644.jpg

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Enligt barnkonventionens artikel 12 har barn rätt att uttrycka sina åsikter. Det betyder att barn har rätt att säga vad de tänker på och vad de tycker om olika saker. Man räknas som barn om man är mellan 0 och 18 år.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Barn har rätt att delta i diskussioner och beslut i allt som berör barnet.

FN har kritiserat Sverige för att barn och unga inte får vara med och berätta vad de tycker och tänker om saker som berör dem. Exempelvis hur det är i skolan, vad som byggs i en kommun och så vidare.

JkB_10009.jpg

ÖVNINGAR